portfolio web templates

                                                                                                                                            Inleiding:

Die inligting op hierdie webwerf is verkry deur middel van die gebruikmaking van verskeie bronne soos aangedui in die Bronnelys.  Daar is sekere inligting ten opsigte van verskeie profiele (Persone) wat voorheen reeds deur ander lede gelaai is op platforms soos Wikitree,
Family Search en Geni. En van hierdie inligting word nie altyd deur middel van akkurate bronne gestaaf nie. Wanneer sodanige inligting egter geloofwaardig vertoon, het ek dit dienooreenkomstig in hierdie publikasie gebruik ten einde ‘n lyn te voltooi of aan te vul. In kort – nie al die inligting in hierdie publikasie is absoluut feitelik korrek nie, maar ek kan met vertroue sê dat ek my bes gedoen het om so na as moontlik aan dit wat korrek is, of korrek blyk te wees te beweeg. ‘n Voorbeeld van sogenaamde inligting is die spelling van Voorname en selfs Vanne. Heelwat van my Voorouers se skryfvermoë en dus ook spelvermoë was uiters beperk. Uit die aard van hulle beroep (Boere) was die vermoë om korrek te skryf en spel beslis nie ‘n prioriteit vir hulle nie. Voorts het hulle midde van ‘n tyd geleef waar die gebruik van Nederlands begin oorskakel het na die gebruik van Afrikaans, iets wat ek glo baie verwarring geskep het met betrekking tot die spelling van woorde, plekke en selfs name. In my studie het ek gereeld opgemerk hoedat die spel van Voorname en Vanne foneties gedoen was en daarom maklik kan lei tot ‘n verwarring vir beide navorser en leser. As Genealoog is dit soms moeilik om te besluit oor welke vorm van spelling inderdaad korrek is. Noodwendig vra jy jouself die vraag – wie het dit geskryf en wat was die skryfvermoë of geletterheid van hom of haar.Dit is maar een van die redes hoekom ek hierbo die opmerking maak ten opsigte van die korrektheid rakende inligting hierin weergegee omrede ek soms ter wille van logika my eie interpretasies moes maak, welke interpretasies nie noodwendig altyd korrek is nie.

En dan is daar inligting wat afkomstig is van oorvertellinge, meesal vanaf my Ouers wat ook hier gedokumenteer word.

Tydens die navorsing van my Kruger voorsate het ek gereeld teen ‘n muur vasgehardloop. Aanvanklik was die grootste struikelblok die tekort aan inligting rondom my Kruger Oupa & Ouma Grootjie. ‘n Groot deurbraak het egter plaasgevind in April 2019 toe ek ‘n Kleinneef van my, Dr Johan Kruger aanlyn op die Family Search platform raakgeloop het. Johann het kosbare foto’s van my Kruger Groot- groot Ouers op Family Search gepubliseer en dadelik het ek geweet dat ek en hy familie moet wees. Vinnig het ons agtergekom dat beide van ons Oupas inderdaad broers was en daarom deel ons dieselfde Oupa en Ouma Grootjies. Johann en sy vrou, Retha woon in Kanada en het ons via Skype lang gesprekke gevoer waartydens hy baie van my vrae rondom my Kruger familie beantwoord het. Johann was bevoorreg om sy Oupa goed te ken en het baie kennis van die Kruger familie daardeur bekom.

Met die Prinsloo familie het dit makliker gegaan en het dit nie te lank geneem om die hooflyne te verbind nie. Ek het eenvoudig net meer van my Prinsloo voorsate geweet, hoofsaaklik as gevolg van vele meer oorvertellinge as wat die geval was met my Kruger familie. In 2010 was ek in verbinding met Paul Prinsloo wie ook ‘n Genealoog is en oor baie inligting van ons Prinsloo voorouers beskik. Hy het aan my ‘n Prinsloo lyn voorsien met die name van slegs die mans. Dit was ‘n baie goeie vertrekpunt. Ook het hierdie lyn bestaan uit name wat aan my bekend was soos bv. die name Joachem, Barend en natuurlik Nicolaas.

Rondom Julie 2018 het ek besluit om weer met Paul Prinsloo in aanraking te kom. Sy oorpronklike webwerf bestaan egter nie meer nie en het ek my tot Google gewend vir hulp. Groot was my verbasing om te sien hoeveel webwerwe daar nou bestaan vir genealogiese studie en navorsing. Ek het by ‘n paar van hierdie webwerwe ingeloer en met verbasing agtergekom dat daar reeds van my Prinsloo en Kruger families se inligting neergelê is. Nie al die lyne was egter volledig verbind nie en ook was daar baie duplikasies. Dit was genoeg motivering vir my om ook ‘n Genealoog te word – om die korrekte inligting by te werk, maar ook om die verkeerde inligting, tesame met duplikasies uit te wis.

Genealogiese verwerking op Webwerwe:
Die gebruikmaking van ‘n webwerf vir genealogiese verwerking is die beste manier om inligting te bewaar vir ons nageslag. Sommige van hierdie webwerwe maak gebruik van baie “sterk” sagteware asook aantreklike “interface” metodes wat die bywerking en onttrekking van inligting ‘n absolute plesier maak. Bo en behalwe die bywerking van teks bied dit ook die volgende:
1. Dit laat jou toe om foto’s te stoor. Daardeur verewig jy so te sê ou familie foto’s vir jou nageslag.
2. Dit laat jou toe om offisiële bronne soos bv. Sterfkennisse, Doopinskrywings, Huwelik inskrywings en allerlei ander belangrike dokumente te stoor.
3. Die sagteware is ingerig om jou te help met die verbinding van lyne. Dit waarsku jou ook sodra dit blyk asof daar duplikasies ontstaan.
4. Interessante inligting kan onttrek word soos bv. jou verbintenis met bekende figure van die verlede. Een so ‘n lynverbinding is tussen my en Albert Einstein. Alhoewel ek nie bloedfamilie van Mnr Einstein is nie, is ek tog deur middel van 39 mense wat verwant is aanmekaar, met hom verbind.

Ek het by drie van hierdie genealogiese webwerwe aangesluit nl.
- www.geni.com (gedeeltelik gratis)
- www.wikitree.com (gratis)
- www.familysearch.org (gratis)
Al drie bogenoemde platforms geniet die deelname van Genealoë wêreldwyd en ek het nooit besef hoe gewild Genealogie werklik is nie. Maar ek kan verstaan dat die era van “aanlyn-inligting” die groei van Genealogie bevorder het en binne die bereik van amateur Genealoë gebring het.

Wikitree.com spog met bykans 21 miljoen profiele wat reeds geskep is, waarvan meer as 5 miljoen profiele deur middel van DNA toetse verbind is. Bykans 700 000 Genealoë (waarvan ek een is) neem aktief deel aan die bywerking en groei van inligting met die doel om ‘n wêreldwye familieboom met takke en sytakke te laat groei.
Hoe verder hierdie onderskeie takke groei, hoe meer inligting raak daar bekend.

Die webwerf www.familysearch.org is vir my ook ‘n baie belangrike platform om inligting op neer te lê. Dit is egter ‘n minder streng platform aangesien dit jou bv. toelaat om profiele te skep sonder geboorte- en sterfte datums, asook sonder bronne. Wikitree laat hierdie praktyk nie toe nie en is daarom vir my ‘n meer geloofwaardige Genealogiese platform. Maar dit is die “Search for Records” afdeling van Family Search wat vir my baie deure oopgemaak het. Dit bied ‘n ryk bron van offisiële dokumente soos bv. Sterfkennisse, Huweliksinskrywings, Doopinskrywings ens. Hierdie dokumentasie verklaar baie onduidelikhede en is van groot hulp met die bywerking van korrekte inligting. So bevat ‘n Sterfkennis bv. nie net die naam van die afgestorwe persoon nie, maar ook dié van sy/haar ouers en kinders – met ander woorde ‘n kompakte familieboom op een dokument.

Geni.com se sagteware en "interface" is oud en onvriendelik om mee te werk.  Daar is egter belangrike inligting op hierdie werf wat ek met diskressie gebruik het.  Baie van die Prinsloo en Kruger inligting is nie korrek gedokumenteer nie en daarom dat ek aanbeveel om diskressie aan die dag te lê.  Voorts moet jy betaal ten einde volle toegang te verkry - iets wat ek nie bereid was om te doen nie.                                                                                                                                

                                                                                                                               Verskillende Bloedlyne:

Prinsloo familie:
Tot dusvêr het ek vasgestel dat ek aan minstens 3 Prinsloo familie bloedlyne verbind is.
1. Die lyn wat via my Pa loop.
2. Die lyn wat via my Ouma, S A J Prinsloo loop omdat sy ‘n gebore Prinsloo was.
3. Die lyn wat via my Ouma Grootjie, M M Prinsloo (Moeder van S A J Prinsloo) loop omdat sy ook ‘n gebore Prinsloo was.

Kruger familie:
1. ‘n Kruger familie lyn wat loop via my Ma.
2. ‘n Kruger familie lyn via my Ouma J C Kruger (my Ma se Moeder) wie ook ‘n gebore Kruger was. As gevolg van 'n gebrek aan inligting kon ek nog nie daarin slaag om hierdie lyn te voltooi nie.

Kombinasie van Prinsloo & Kruger:
Rondom 1834 tree my Oupa grootjie se Pa (J P Prinsloo) in die huwelik met E C P Kruger en bring dit twee prominente Afrikaner families bymekaar. Daarom, in die vorm van ‘n “Y” het ‘n Prinsloo-Kruger samesmelting ontstaan. Die 2 boonste bene van die “Y” verbind met die Prinsloo Stamvader en die Kruger Stamvader. Die rede waarom ek hierdie Prinsloo/Kruger samesmelting in hierdie publikasie beskryf hou natuurlik verband met die feit dat my Moeder 'n gebore Kruger was. Dit is maar net 'n interessante verskynsel, alhoewel my Moeder nie direk verwant is aan E C P Kruger soos hierbo na verwys is nie.

Voorlopig handel die inligting op hierdie webwerf slegs oor die 1ste bloedlyne van beide Prinsloo en Kruger familie lyne soos hierbo aangedui. Sodra ek meer akkurate besonderhede ten opsigte van die ander lyne bekom sal ek sodanige inligting ook bywerk.